Algemene voorwaarden

Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de therapeut ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze overeenkomst is de bijzondere overeenkomst geregeld in Boek 7, Titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO).

Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van zorg en geven aan wat de patiënt en de therapeut bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.

Tot stand komen behandelingsovereenkomst door inschrijven nieuwe cliënt in de praktijk

  1. Voor het tot stand komen van een behandelovereenkomst moet de cliënt zich bij de praktijk inschrijven en een afspraak maken voor een eerste consult.
  2. Vanaf het moment van het maken van een afspraak is de WGBO van kracht.
  3. Tijdens de eerste afspraak wordt een anamnese afgenomen en een behandelplan afgesproken en verstrekt de patiënt de door de zorgaanbieder benodigde nadere informatie (waaronder NAW-gegevens).
  4. De zorgaanbieder vergewist zich ervan of er sprake is van vertegenwoordiging zoals is bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, waaronder mede begrepen de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
  5. De behandelovereenkomst wordt aangegaan tussen de patiënt met een zorgvraag en de zorgaanbieder en komt tot stand indien de patiënt, dan wel diens vertegenwoordiger indien dit is vereist op grond van art. 7:465 BW, kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen aangaan.